AGENDA 2018


21.01.2018 Diplomiwwerreechung zu Wentger 15:00 Auer  (Org: Musiksschull vam Kanton Klierref)

28.01 2018 Ugda Kongress & Genrealversammlung van der Mutuelle
28.01.2018 Wantergala am Cube521 em 17:00 Auer
24.03.2018 Generalversammlung

15.04.2018 Kommunioun zu Elwen

01.05.2018 1.Maifeier

11.05.2018 Musical Gala 2017 Moments Musicals and More   CAPE

12.05.2018 Musical Gala 2017 Moments Musicas and morel    CAPE

19.05.2018 Musical Gala 2017 Film & Musicals   ELWEN

03.06.2018 Härlaiche-Prozessioun zu Kiirchen

10.06.2018 Hämmelsmarsch zu Biwisch

22.06.2018
Nationalfeierdag


29.06.2018
Concert um Kiosk / Big Band van der Musiksschull vam Klierwer Kanton


14.07.2018
Concert zu Dikkrich (Place Bech-Aal Dikkrich)


25.07.2018 Concert van der Militärmusik um Kiosk

    .09.2018 Grillfest

10.10.2018 Journée Commémorative

25.11.2018 Caeciliendag

02.12.2018 Äneresmaart

22.12.2018 Wanter Gala zu Elwen
Stand Januar 2018